Program savjetovanja – Zagreb, 11. prosinca 2013.

8.30-9.00
Registracija sudionika

9.00-9.30
Otvaranje savjetovanja i pozdravni govori
Glazbeni program

9.30-10.00
Igor Gliha (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Implementacija Direktive 2011/77/EU o produljenju trajanja zaštite autorskog i srodnih prava

10.00-10.30
Romana Matanovac Vučković (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Određivanje tarifa i rješavanje sporova u kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

10.30-11.00
Slobodan Marković (Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu): Pravna priroda autorske naknade u sistemu kolektivnog ostvarivanja prava

11.00-11.30
Stanka za kavu

11.30-12.00
Ivana Kunda (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci): Nadležnost za povrede autorskog i srodnih prava na internetu

12.00-13.30
Okrugli stol: Privatnopravnost autorskog prava i javni interes
Panelisti: Igor Gliha, Romana Matanovac Vučković, Tajana Tomić (Državni zavod za intelektualno vlasništvo)

13.30-14.45
Stanka za ručak

14.45-15.15
Ivana Gustin (ZAPRAF): (Ne)učinkovita zaštita prava na internetu – recentna međunarodna sudska rješenja

15.15-16.30
Radionica
Draženka Deladio, Gorana Aralica Martinović (Visoki trgovački sud RH): Zahtjevi povodom povrede autorskog prava

16.30-17.30
Rasprava i zaključci

HDAPXIV. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima