Dokumentom pod nazivom “Nacionalna strategija razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2005.-20TO.”, koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila 13. listopada 2005., predviđeno je, uz ostalo, da se u 2007. godini počne s implementacijom prava javne posudbe u javnim knjižnicama Hrvatske, što je predviđeno Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, donesenim krajem 2003. godine. Državni zavod za intelektualno vlasništvo, koji izdaje odobrenja udrugama za kolektivno ostvarivanje prava te Ministarstvo kulture, koje financira javne knjižnice, u navedenom procesu imaju aktivnu ulogu: pomoći udruzi autora, posebno književnika, da počnu kolektivno ostvarivali svoje pravo na naknadu za javnu posudbu svojih knjiga, s jedne strane, kao i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, s druge strane, u njihovom pregovaračkom postupku. U radu je iznesen legislativni okvir prava javne posudbe u Hrvatskoj, koji je usuglašen s Direktivom 92/100/EEZ o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe le je dan opći prikaz rješenja prava javne posudbe u drugim zemljama.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 7(2006); str. 125-143.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPVesna Stilin // Pravo javne posudbe