U radu se daje uvid u razloge nastanka prava slijeđenja i presjek njegova razvitka u međunarodnom pravu i Republici Hrvatskoj. Utvrđuje se da je ključni trenutak za nastanak prava slijeđenja čin preprodaje izvornika likovnog djela. Razmatra se mogućnost ostvarivanja prava slijeđenja i ukazuje da praktičnu mogućnost ostvarivanja tog prava osigurava samo dobro organizirano kolektivno ostvarivanje. Razmatrajući pravnu narav prava slijeđe-nja zaključuje se da je pravo slijeđenja potpuna posebnost autorskog prava, pravo sui generis koje se ne može svrstati niti u čisto imovinska niti u čisto moralna prava te ga se najčešće svrstava u “posebna prava autora”, odnosno “druga prava autora”.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 6(2005); str. 161-174.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPTajana Tomić // Pravo slijeđenja