Josip Kos // Problemi u vezi s teretom dokazivanja u sporovima za zaštitu autorskog i srodnih prava

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, dalje u tekstu: ZASP’ utemeljio je zakonskopravnu zaštitu autorskih i srodnih prava. Fizičke osobe postaju autori i nositelji srodnih prava ex lege (sukladno odredbama ZASP) u trenutku stvaranja (materijaliziranja ideje ili umjetničkog izvođenja) takvih djela i od tada imaju pravo na sudsku zaštitu tih djela od svakog neovlaštenog zadiranja trećih, sukladno odredbama ZASP. … Više

HDAPJosip Kos // Problemi u vezi s teretom dokazivanja u sporovima za zaštitu autorskog i srodnih prava

Romana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

U radu se obrađuje Direktiva 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva i njezin utjecaj na autorskopravni poredak. Analiziraju se pojedine odredbe Direktive i uspoređuje ih se s odgovarajućim odredbama hrvatskih zakona. Razmatra se cilj Direktive i područje primjene. Posebno se obrađuju pitanja aktivne legitimacije za podnošenje zahtjeva za određivanjem mjera predviđenih Direktivom i presumpcije nositelja prava. Pribavljanje je dokaza od … Više

HDAPRomana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak