Hrvoje Kačer // Videogram kao predmet zaštite u hrvatskom pravu

Autor se u ovom tekstu, bavio videogramom kao novim objektom zaštite autorskog prava u hrvatskom pravu. Prikazujući pravna obilježja videograma u našem pravu, autor je ukazao na neke nedostatke postojećih pravnih propisa i prakse, ukazujući na odgovarajuća rješenja. Založio se (de lege lata) za to da ni sudovi ni državna odvjetništva ne preuzimaju ulogu koja im ne pripada, dakle ulogu … Više

HDAPHrvoje Kačer // Videogram kao predmet zaštite u hrvatskom pravu