Igor Gliha // Raspolaganje autorskim pravom (i srodnim pravima)

Raspolaganje autorskim pravom je u hrvatskom pravnom poretku prilično ograničeno, što je u skladu s njegovom naravi kao jedinstvenog prava koje sadrži uz imovinskopravne ovlasti i osobnopravne ovlasti. Autor svojim autorskim pravom može raspolagali lako da za drugoga može osnovati pravo sa sadržajem koji omogućava korištenje autorskog djela, s time da ne gubi svoje autorsko pravo, ali ga opterećuje pravom … Više

HDAPIgor Gliha // Raspolaganje autorskim pravom (i srodnim pravima)

Romana Matanovac Vučković // Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu

U radu se obrađuje pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu u hrvatskom, njemačkom, francuskom i engleskom pravu. Uspoređuju se načela uređenja pripadanja autorskog prava na autorskim djelima stvorenim u radnom odnosu. To je potrebno za obradu teme budući da u tim državama nema posebnih propisa o autorskim djelima stvorenim u radnom odnosu na sveučilištu. Stoga se opća pravila … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu