Romana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

U radu se obrađuje Direktiva 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva i njezin utjecaj na autorskopravni poredak. Analiziraju se pojedine odredbe Direktive i uspoređuje ih se s odgovarajućim odredbama hrvatskih zakona. Razmatra se cilj Direktive i područje primjene. Posebno se obrađuju pitanja aktivne legitimacije za podnošenje zahtjeva za određivanjem mjera predviđenih Direktivom i presumpcije nositelja prava. Pribavljanje je dokaza od … Više

HDAPRomana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

Borislav Blažević, Romana Matanovac, Kamelija Parać // Građanskopravna zaštita autorskog prava i srodnih prava

U radu se obrađuju svi aspekti gradanskopravne zaštite autorskog i srodnih prava u Republici Hrvatskoj, u skladu s važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Upućuje se na povezanost ovog Zakona s odredbama drugih zakona, poglavito Zakona o obveznim odnosima, Ovršnog zakona i Zakona o parničnom postupku. Obrađuju se posebni zahtjevi za zaštitu autorskog i srodnih prava u slučaju … Više

HDAPBorislav Blažević, Romana Matanovac, Kamelija Parać // Građanskopravna zaštita autorskog prava i srodnih prava