Borislav Blažević // Kako do pravične naknade neimovinske štete u slučaju povrede autorskog prava i srodnih prava

U ovom radu nastoji se usmjeriti podnositelje zahtjeva za zaštitu autorskog i srodnih prava, te suce na primjenu objektivne koncepcije u određivanju pravične naknade neimovinske štete. Donošenjem Novog Zakona o obveznim odnosima iz 2005., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine, određeno je da se može ostvarivati neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti. Pored nenovčanog popravljanja štete za … Više

HDAPBorislav Blažević // Kako do pravične naknade neimovinske štete u slučaju povrede autorskog prava i srodnih prava