Marko Petrak, Romana Matanovac // Pictura u rimskom pravu i u suvremenim privatnopravnim sustavima – “umjetnička ili druga kulturna vrijednost” kao kriterij stjecanja prava vlasništva

Predmet rada jest pictura, tj. slučaj kada određena osoba naslika sliku na tuđem materijalu i njegovi pravni učinci. U prvom dijelu rada, analizira se slučaj picturae kao originarnog stjecanja prava vlasništva u opisima klasičnih rimskih pravnika i Justinijanovu pravu, s posebnim osvrtom na umjetničku vrijednost slike kao mjerodavni kriterij za stjecanje prava vlasništva u navedenoj pravnoj situaciji. U drugom dijelu … Više

HDAPMarko Petrak, Romana Matanovac // Pictura u rimskom pravu i u suvremenim privatnopravnim sustavima – “umjetnička ili druga kulturna vrijednost” kao kriterij stjecanja prava vlasništva