Romana Matanovac // Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno i drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država

U radu se obraduju sustavi privatnog kopiranja u Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, SAD i Velikoj Britaniji. Njemačka i Francuska izabrane su kao zemlje u kojima taj sustav postoji dulje vrijeme, s tim da je Njemačka u svoje zakonodavstvo implementirala Direktivu 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. 5. 2001. o harmonizaciji nekih aspekata autorskog i srodnih prava u informatičkom društvu, a … Više

HDAPRomana Matanovac // Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno i drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država

Željka Modrušan-Ranogajec // Nova sadržajna ograničenja autorskog prava

Značajne razlike koje postoje između odredaba sadašnjeg Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) i prethodnog Zakona o autorskom pravu (ZAP) u velikom su dijelu rezultat usklađivanja ZAPSP s međunarodnim ugovorima i smjernicama Europske unije. U radu se poredbeno analiziraju odredbe o ograničenju autorskog prava koje se nalaze u prethodnom zakonu i one koje se nalaze u aktualnom Zakonu … Više

HDAPŽeljka Modrušan-Ranogajec // Nova sadržajna ograničenja autorskog prava