Pavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)

Pokretanje i vođenje postupaka, rezultati poduzetih radnji i stvorena sud¬ska praksa glavni su pokazatelji koliko i u kojoj mjeri je propisima predvi¬đena zaštita autorskih i srodnih prava zaista uspješna te kako funkcionira u praksi. Predmet ovog rada je praksa udruga za kolektivno ostvarivanje prava i to prvenstveno Hrvatskog društva skladatelja i njegove stručne službe ZAMP pred redovnim sudovima Republike Hrvatske … Više

HDAPPavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)

Ivo Josipović // Zaštita autorskog i srodnih prava u prekršajnom i kaznenom pravu

U ovom se radu analizira normativna razina prekršajnopravne i kaznenopravne zaštite autorskog prava i srodnih prava i sudska praksa, te se ukazuje na neke probleme koji se javljaju u načelno dobro postavljenom sustavu zaštite autorskog prava i srodnih prava. Ukazuje se na kontinuitet uređenja prekršajnopravne zaštite autorskog i srodnih prava kod povrede po starom Zakonu o autorskom pravu i po … Više

HDAPIvo Josipović // Zaštita autorskog i srodnih prava u prekršajnom i kaznenom pravu