Pavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)

Pokretanje i vođenje postupaka, rezultati poduzetih radnji i stvorena sud¬ska praksa glavni su pokazatelji koliko i u kojoj mjeri je propisima predvi¬đena zaštita autorskih i srodnih prava zaista uspješna te kako funkcionira u praksi. Predmet ovog rada je praksa udruga za kolektivno ostvarivanje prava i to prvenstveno Hrvatskog društva skladatelja i njegove stručne službe ZAMP pred redovnim sudovima Republike Hrvatske … Više

HDAPPavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)

Josip Kos // Problemi u vezi s teretom dokazivanja u sporovima za zaštitu autorskog i srodnih prava

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, dalje u tekstu: ZASP’ utemeljio je zakonskopravnu zaštitu autorskih i srodnih prava. Fizičke osobe postaju autori i nositelji srodnih prava ex lege (sukladno odredbama ZASP) u trenutku stvaranja (materijaliziranja ideje ili umjetničkog izvođenja) takvih djela i od tada imaju pravo na sudsku zaštitu tih djela od svakog neovlaštenog zadiranja trećih, sukladno odredbama ZASP. … Više

HDAPJosip Kos // Problemi u vezi s teretom dokazivanja u sporovima za zaštitu autorskog i srodnih prava

Romana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

U radu se obrađuje Direktiva 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva i njezin utjecaj na autorskopravni poredak. Analiziraju se pojedine odredbe Direktive i uspoređuje ih se s odgovarajućim odredbama hrvatskih zakona. Razmatra se cilj Direktive i područje primjene. Posebno se obrađuju pitanja aktivne legitimacije za podnošenje zahtjeva za određivanjem mjera predviđenih Direktivom i presumpcije nositelja prava. Pribavljanje je dokaza od … Više

HDAPRomana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

Borislav Blažević, Romana Matanovac, Kamelija Parać // Građanskopravna zaštita autorskog prava i srodnih prava

U radu se obrađuju svi aspekti gradanskopravne zaštite autorskog i srodnih prava u Republici Hrvatskoj, u skladu s važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Upućuje se na povezanost ovog Zakona s odredbama drugih zakona, poglavito Zakona o obveznim odnosima, Ovršnog zakona i Zakona o parničnom postupku. Obrađuju se posebni zahtjevi za zaštitu autorskog i srodnih prava u slučaju … Više

HDAPBorislav Blažević, Romana Matanovac, Kamelija Parać // Građanskopravna zaštita autorskog prava i srodnih prava