Kristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Današnjim svijetom upravljaju tehnologija i mediji. Takav razvoj ima svoj utjecaj na pitanja autorskog i srodnih prava posebice zbog činjenice da je mogućnost rasprostiranja i dostupnosti predmeta zaštite bitno različitija od dosadašnjeg tradicionalnog načina. Bez obzira na navedeno, i fonogrami u digitalnom okruženju moraju ispuniti osnovnu pretpostavku za zaštitu, a to je da su legalni. Glavni preduvjeti zaštite samog fonograma … Više

HDAPKristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Hrvoje Markulj, Ivana Gustin // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)

U radu se obrađuje pravo proizvođača fonograma kao jedno od srodnih prava priznatih u hrvatskom zakonodavstvu te razvoj hrvatske udruge za kolektivno ostvarivanje prava spomenutih nositelja prava, uključujući poslovne metode koje se primjenjuju pri zaštiti njihovih prava. Naročito je stavljen naglasak na zakonodavna rješenja kojima se uređuju prava proizvođača fonograma u postojećoj hrvatskoj legislativi te je napravljena komparacija navedenih rješenja … Više

HDAPHrvoje Markulj, Ivana Gustin // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)