Romana Matanovac Vučković // Neke refleksije o Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

U radu se analiziraju neke odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u kojima se uređuje kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, u odnosu prema Direktivi 2006/123/EZ Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu. Posebna se pažnja posvećuje analizi izuzetaka od primjene Direktive o uslugama, sustava prethodnog odobrenja i naknadne kontrole zakonitosti rada udruga … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Neke refleksije o Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava