STATUT HRVATSKOG DRUŠTVA ZA AUTORSKO PRAVO

 

Članak 1.

(1) Hrvatsko društvo za autorsko pravo (u daljnjem tekstu: Društvo) je udruga u koju se učlanjuju pravnici, drugi građani i pravne osobe radi proučavanja i unapređivanja autorskog prava, prava srodnih autorskom, te znanosti i prakse u tom pravnom području.

(2) Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Društva, područje njegova djelovanja, zastupanje, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Društva, stjecanje i način raspolaganja imovinom, prestanak Društva i raspolaganje imovinom za slučaj njegova prestanka, te druga važna pitanja za rad Društva.

(3) Društvo obavlja znanstvenu i stručnu djelatnost na području autorskog prava i prava srodnih autorskom.

Članak 2.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske. Društvo se može udružiti u domaće i inozemne udruge kojima je cilj proučavanje i unapređivanje autorskog prava i prava srodnih autorskom.

Članak 3.

(1) Naziv Društva je: HRVATSKO DRUŠTVO ZA AUTORSKO PRAVO. Društvo ima svojstvo pravne osobe.

(2) U dopisivanju i na izdanjima naziv Društva navodi se na engleskom jeziku: CROATIAN COPYRIGHT SOCIETY i na francuskom jeziku: SOCIETE CROATE POUR LE DROIT D’AUTEUR.

(3) Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Društvo ima pečat pravokutnog oblika s tekstom: HRVATSKO DRUŠTVO ZA AUTORSKO PRAVO – ZAGREB.
Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Društva, te financijska i druga dokumentacija.

Članak 5.

(1) Društvo predstavlja i zastupa predsjednik, a osim njega i dopredsjednici Društva neograničeno u okviru upisane djelatnosti. Predsjednik i dopredsjednici ovlašteni su potpisnici Društva.

(2) Upravni odbor može opunomoćiti druge članove Društva za potpisivanje dopisivanja, te financijske i druge dokumentacije.

Članak 6.

(1) Rad Društva je javan.

(2) O svom radu Društvo informira javnost putem javnih sredstava informiranja i svojih publikacija. Svoje članove Društvo informira putem internog biltena, oglasne ploče ili dostavom zapisnika sa sjednica tijela Društva.

(3) Za javnost rada odgovorni su predsjednik Društva i Upravni odbor. Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Društva koji su poslovna tajna Društva.

Članak 7.

Ciljevi djelovanja Društva su proučavanje i unapređivanje autorskog prava, prava srodnih autorskom, te znanosti i prakse u tom pravnom području.

Članak 8.

Radi ostvarivanja ciljeva Društva, ono posebno obavlja sljedeće djelatnosti:

okuplja pravnike, druge građane i pravne osobe koji se bave autorskim pravom i pravima srodnim autorskom.
surađuje s nadležnim državnim tijelima, stručnim i znanstvenim organizacijama i pojedincima koji se bave problematikom autorskog prava i prava srodnih autorskom;
objavljuje znanstvene i stručne radove, organizira seminare, simpozije i druge stručne i znanstvene skupove, kao i različite oblike stručnog usavršavanja;
surađuje s domaćim i inozemnim stručnim organizacijama;
sudjeluje u međunarodnoj stručnoj razmjeni i pomaže svojim članovima pri njihovu sudjelovanju na savjetovanjima, kongresima, simpozijima i drugim znanstvenim i stručnim skupovima;
izdaje znanstvene i stručne publikacije, te
obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Društvo osnovano.

Članak 9.

(1) Članstvo u Društvu može biti redovito ili počasno. Članom Društva može pod jednakim uvjetima postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Članom Društva može postati i punoljetni stranac i strana pravna osoba ako ispunjavaju uvjete za primitak u članstvo.

(2) Redovitim članom mogu postati diplomirani pravnici, drugi građani i pravne osobe koji se bave autorskim pravom, pravom srodnim autorskom ili ostvarivanjem tih prava.

(3) Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno doprinijela razvoju hrvatskog autorskog ili srodnog prava, njihove znanosti i prakse, ili osoba koja je na području autorskog ili srodnog prava postigla visoke, međunarodno priznate rezultate.

Članak 10.

(1) Članstvo u Društvu je dobrovoljno.

(2) Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pisanog zahtjeva osobe koja želi postati član Društva.

(3) Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije godinu dana od primitka zahtjeva iz stavka (2) ovoga članka.

(4) Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

(5) Društvo vodi i čuva popis članova Društva.

Članak 11.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u redovito članstvo podnosi se Skupštini Društva u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom redovitom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 12.

(1) Redovito članstvo u Društvu prestaje:

istupom,
brisanjem,
isključenjem,
smrću.

(2) Član koji najmanje tri godine neopravdano ne sudjeluje u radu Društva ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Upravnog odbora. Na takvu odluku upravnog odbora član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 13.

(1) Redoviti članovi Društva imaju jednaka prava i dužnosti, a posebno:

sudjelovati u radu Društva,
birati i biti birani u tijela Društva,
biti informirani o cjelokupnom radu Društva,
plaćati članarinu, te
ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Društva.

(2) Počasni članovi sudjeluju u radu Društva, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u tijela Društva.

Članak 14.

(1) Stegovne mjere prema članovima Društva su isključenje i opomena.

(2) Član može biti isključen iz Društva:

ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja Društva predviđenim ovim Statutom;
ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela;
ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Društvu ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova Društva izraženih u Statutu ili drugom općem aktu Društva izazvao ozbiljniji poremećaj u radu Društva, naškodio ugledu Društva ili prouzročio Društvu znatniju materijalnu štetu.

(3) Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Društva, poremećaja u njegovu radu ili je Društvu prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Društvu.

(4) Stegovni postupak pokreće se na zahtjev predsjednika Društva ili Upravnog odbora. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Časni sud. Časni sud koji čine predsjednik i dva člana imenuje Upravni odbor u svakom pojedinom slučaju.
Protiv odluke Časnog suda član i predsjednik Društva imaju pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 8 dana od primitka odluke Časnog suda.

a) Tijela Društva

Članak 15.

Društvom upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Društva. Članovi upravljaju Društvom neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

Članak 16.

(1) Tijela Društva su:

Skupština;
Upravni odbor;
Predsjednik Društva;
Počasni predsjednik Društva;
dva Dopredsjednika Društva;
Nadzorni odbor.

(2) Skupština i Upravni odbor mogu posebnom odlukom ustrojiti tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.

b) Skupština

Članak 17.

(1) Skupština je naviše tijelo upravljanja Društvom i čine je svi redoviti članovi Društva.

(2) Skupština:

donosi, mijenja i dopunjuje Statut Društva;
utvrđuje opće smjernice djelovanja Društva;
prihvaća godišnje financijsko izvješće;
bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora;
imenuje počasnog predsjednika;
raspravlja o izvješćima Upravnog i Nadzornog odbora;
donosi odluke o prestanku postojanja Društva, te
obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom ili zakonom.

Članak 18.

Skupština se saziva prema potrebi, u pravilu jednom godišnje.

Članak 19.

(1) Skupštinu saziva Upravni odbor ili predsjednik Društva po vlastitoj inicijativi, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev deset redovitih članova Društva, najmanje 14 dana prije održavanja. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu na odgovarajući zahtjev od 30 dana, inicijatori mogu sami sazvati Skupštinu.

(2) O održavanju sjednice skupštine Upravni odbor pismeno obavještava pozivom sve članove Društva najmanje 7 dana prije održavanja. Poziv sadržava vrijeme i mjesto održavanja sjednice te njezin dnevni red.

Članak 20.

(1) Radom skupštine rukovodi radno predsjedništvo ili predsjedavajući koje bira Skupština.

(2) Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, dva ovjerovitelja koje bira Skupština i predsjednik radnog predsjedništva, odnosno predsjedavajući. Zapisnik može biti u skraćenom obliku, tako da sadržava najmanje vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dokaze o urednom sazivanju Skupštine, odluke i zaključke Skupštine i način glasovanja, te druge činjenice koje su bitne za rada Skupštine. Zapisniku se prilaže popis nazočnih članova.

(3) Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina članova Društva. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina članova Društva, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje jedna šestina ili najmanje 20 redovitih članova.

(4) Svoj rad Skupština može urediti posebnim poslovnikom.

Članak 21.

(1)Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom nije određeno drukčije.

(2) Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.

c) Upravni odbor

Članak 22.

(1) Upravni odbor je kolegijalno upravljačko tijelo Društva i ima devet članova, uključujući predsjednika i dva dopredsjednika Društva.

(2) Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat im je četiri (4) godine i može se ponavljati.

Članak 23.

(1) Upravni odbor radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

(2) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

(3) Upravni odbor može o pojedinim pitanjima odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova telefonom ili telefaxom. O takvom glasovanju predsjednik Društva sačinjava poseban zapisnik i podnosi ga na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 24.

Upravni odbor Društva:

provodi odluke i zaključke Skupštine;
upravlja sredstvima i imovinom Društva te donosi odluke o raspolaganju imovinom izvan redovitog poslovanja,
usvaja završni račun Društva;
osniva odbore, povjerenstva i druga tijela za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti;
podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;
obavještava članove o zbivanju u Društvu;
donosi opće akte Društva ako ovim Statutom nije drukčije određeno;
odlučuje o primanju u članstvo;
obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost Društva koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 25.

Upravni odbor osigurava zakonitost rada Društva i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovorno Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

d) Predsjednik i dopredsjednici Društva

Članak 26.

(1) Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, a dopredsjednici Društva su i dopredsjednici Upravnog odbora.

(2) Predsjednik Društva:

predstavlja i zastupa Društvo;
saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i plenarne sastanke Društva;
između dvaju sjednica Upravnog odbora rukovodi radom Društva i donosi odluke potrebne za obavljanje redovite djelatnosti;
potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Društvo;
brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;
obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika prema zaključcima Upravnog odbora, ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima Društva.

(3) Svaki dopredsjednik Društva samostalno zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili zbog drugih razloga izazvane spriječenosti da obavlja svoje dužnosti.

Članak 26a.

(1) Društvo može imati počasnog predsjednika.

(2) Počasni predsjednik ima pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa.

(3) Za počasnog predsjednika može se imenovati osobu koja je svojim djelovanjem posebno doprinijela razvoju Društva.

(4) Funkcija počasnog predsjednika je doživotna.

e) Nadzorni odbor

Članak 27.

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. Mandat članova Nadzornog odbora može se ponoviti.

(2) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora, niti osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Društvo.

Članak 28.

(1) Nadzorni odbor:

nadzire provođenje odredbi Statuta i općih akata Društva, sporazuma, te zaključaka i odluka Skupštine i Upravnog odbora Društva;
nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja Društva;
predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, te
najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvješće o svom radu

(2) Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svog djelokruga Odbor može tražiti od Upravnog odbora da angažira odgovarajuće stručnjake.

(3) Nadzorni odbor odlučuje u punom sastavu, običnom većinom glasova.

Članak 29.

(1) Mandat člana tijela Društva i pojedinih dužnosnika prestaje:

istekom,
opozivom,
na vlastiti zahtjev,
ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega izrečena sigurnosna mjera ili kazna koja mu onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.

(2) Član tijela Društva ili dužnosnik može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način.

(3) Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, a na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 5 članova Društva, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu, ili ako mandat prestaje po sili zakona.

Članak 30.

(1) Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju Društva.

(2) Za svoje djelovanje Društvo osigurava sredstva od:

prihoda od članarine;
prihoda od državnih dotacija iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost te sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave;
prihoda od izdavačke djelatnosti;
sredstava fondova posebne namjene;
prihodi ostvareni organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova i pružanjem znanstvenih i stručnih usluga;
prihodi od propagande;
dobrovoljni prilozi pojedinaca ili pravnih osoba;
prihodi od poklona i ostavštine;
prihoda od imovine i prava;
prihoda iz drugih zakonitih izvora.

(3) Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu.

(4) Iznos članarine utvrđuje Upravni odbor Društva.

(5) Ako Društvo u svom radu ostvari višak prihoda ili dobit, ona se može koristiti isključivo za rad Društva.

Članak 31.

(1) Sredstvima i imovinom Društva raspolaže Upravni odbor, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom prema odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima.

(2) Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik Društva ili druga osoba koju odredi Upravni odbor Društva.

(3) Društvo ima kunski i devizni račun, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Upravni odbor može za svaku godinu donijeti financijski plan.

Članak 32.

(1) Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslova Društva obavlja tajnik Društva. Tajnika Društva bira Upravni odbor Društva. Mandat tajnika jednak je mandatu Upravnog odbora koji ga je izabrao.

(2) Pri izvršavanju svojih zadaća tajnik je dužan držati se odluka, uputa i naloga Upravnog odbora, predsjednika Društva ili od njih ovlaštene osobe.

Članak 33.

(1) Pojedine stručne poslove ili grupe poslova Društvo može ugovorom povjeriti pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o sklapanju ugovora donosi Upravni odbor Društva.

(2) Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime Društva sklapa predsjednik ili tajnik Društva.

Članak 34.

(1) Statut Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova, ali ne s manje od 20 glasova.

(2) Prijedlog Statuta utvrđuje Upravni odbor i izlaže ga u prostorijama Društva na uvid članovima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

(3) Članovi Društva imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na prijedlog Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe. Upravni odbor može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe i prijedloge, a može temeljem njih sačiniti i novi prijedlog Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

Članak 35.

(1) Pravilnike i druge opće akte Društva donosi Upravni odbor, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana kada su ti akti izloženi na uvid u prostorijama Društva.
Iznimno, Upravni odbor može odlučiti da opći akti stupaju na snagu danom donošenja ako je to potrebno da bi se spriječio zastoj u radu i poslovanju Društva ili spriječile druge naročito štetne posljedice.

(2) Upravni odbor je nadležan za tumačenje svih općih akata što ih on donosi.

Članak 36.

(1) Izmjene i dopune Statuta i općih akata Društva donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.

(2) Prijedlog za donošenje, izmjenu ili dopunu općih akata Društva može podnijeti svaki član Društva i tijela Društva.

Članak 37.

(1) Društvo prestaje u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine donesene dvotrećinskom većinom nazočnih članova, ali ne s manje od 40 glasova. Odluka o prestanku Društva objavit će se na odgovarajući način.

(2) U slučaju prestanka Društva njegova imovina se prenosi na organizaciju koja nastavlja ostvarivanje ciljeva, zadataka i djelatnosti Društva, a ako takve organizacije nema na Pravni fakultet u Zagrebu, ako zakonom ili na njemu utemeljenom odlukom nadležnog državnog tijela nije određeno drukčije.

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

 

HDAPStatut