Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština  Hrvatskog društva za autorsko pravo, održana 7. rujna 2015. utvrdila je ovaj pročišćeni tekst

STATUT HRVATSKOG DRUŠTVA ZA AUTORSKO PRAVO

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut usvojen na Osnivačkoj Skupštini HDAP-a Zagreb 1999. godine, izmjene i dopune Statuta usvojene na Skupštini HDAP-a održanoj 1. prosinca 2011. godine te izmjene i dopune Statuta usvojene na Skupštini HDAP-a održanoj 7. rujna 2015.

Članak 1.

(1) Hrvatsko društvo za autorsko pravo (u daljnjem tekstu: Društvo) je udruga u koju se učlanjuju pravnici, drugi građani i pravne osobe radi proučavanja i unapređivanja autorskog prava, prava srodnih autorskom, te znanosti i prakse u tom pravnom području.

(2) Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Društva, izgled pečata, područje njegova djelovanja sukladno ciljevima, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguranja javnosti rada, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva i članarina, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Društva, sastav tijela udruge i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora udruge, stjecanje i način raspolaganja imovinom, prestanak Društva i raspolaganje imovinom za slučaj njegova prestanka, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te druga važna pitanja za rad Društva.

(3) Društvo sukladno ciljevima Društva obavlja znanstvenu i stručnu djelatnost na području autorskog prava i prava srodnih autorskom te kao strukovna udruga djeluje u području znanosti, stručnog rada i istraživanja.

Članak 2.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske. Društvo se može udružiti u domaće i inozemne udruge, zajednice i mreže kojima je cilj proučavanje i unapređivanje autorskog prava i prava srodnih autorskom. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 3.

(1) Naziv Društva je: HRVATSKO DRUŠTVO ZA AUTORSKO PRAVO. Društvo ima svojstvo pravne osobe.

(2)  Skraćeni naziv društva je: HDAP.

(3) U dopisivanju i na izdanjima naziv Društva navodi se na engleskom jeziku: CROATIAN COPYRIGHT SOCIETY i na francuskom jeziku: SOCIETE CROATE POUR LE DROIT D’AUTEUR.

(4) Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Društvo ima pečat pravokutnog oblika s tekstom: HRVATSKO DRUŠTVO ZA AUTORSKO PRAVO – ZAGREB. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Društva, te financijska i druga dokumentacija.

Članak 5.

(1) Društvo predstavlja i zastupa predsjednik, a osim njega i dopredsjednik Društva neograničeno u okviru upisane djelatnosti. Predsjednik i Dopredsjednik ovlašteni su potpisnici Društva.

(2) Upravni odbor može opunomoćiti druge članove Društva za potpisivanje dopisivanja, te financijske i druge dokumentacije.

Članak 6.

(1) Rad Društva je javan.

(2) O svom radu Društvo informira javnost putem javnih sredstava informiranja i svojih publikacija, te vlastite mrežne stranice. Svoje članove Društvo informira putem internog biltena, oglasne ploče, vlastite mrežne stranice ili dostavom zapisnika sa sjednica tijela Društva.

(3) Za javnost rada odgovorni su Predsjednik Društva i Upravni odbor. Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Društva koji su poslovna tajna Društva.

Članak 7.

Ciljevi djelovanja Društva su proučavanje i unapređivanje autorskog prava, prava srodnih autorskom, te znanosti i prakse u tom pravnom području.

Članak 8.

Radi ostvarivanja ciljeva Društva, ono posebno obavlja sljedeće djelatnosti:

– okuplja pravnike, druge građane i pravne osobe koji se bave autorskim pravom i pravima srodnim autorskom.

– surađuje s nadležnim državnim tijelima, stručnim i znanstvenim organizacijama i pojedincima koji se bave problematikom autorskog prava i prava srodnih autorskom;

– objavljuje znanstvene i stručne radove, organizira seminare, simpozije i druge stručne i znanstvene skupove, kao i različite oblike stručnog usavršavanja;

– surađuje s domaćim i inozemnim stručnim organizacijama;

– sudjeluje u međunarodnoj stručnoj razmjeni i pomaže svojim članovima pri njihovu sudjelovanju na savjetovanjima, kongresima, simpozijima i drugim znanstvenim i stručnim skupovima;

– izdaje znanstvene i stručne publikacije, te

– obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Društvo osnovano.

Članak 9.

(1) Članstvo u Društvu može biti redovito ili počasno. Članom Društva može pod jednakim uvjetima postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Članom Društva može postati i punoljetni stranac i strana pravna osoba ako ispunjavaju uvjete za primitak u članstvo.

(2) Redovitim članom mogu postati diplomirani pravnici, drugi građani i pravne osobe koji se bave autorskim pravom, pravom srodnim autorskom ili ostvarivanjem tih prava.

(3) Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno doprinijela razvoju hrvatskog autorskog ili srodnog prava, njihove znanosti i prakse, ili osoba koja je na području autorskog ili srodnog prava postigla visoke, međunarodno priznate rezultate.

Članak 10.

(1) Članstvo u Društvu je dobrovoljno.

(2) Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pisanog zahtjeva osobe koja želi postati član Društva.

(3) Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije godinu dana od primitka zahtjeva iz stavka (2) ovoga članka.

(4) Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

(5) Društvo vodi i čuva popis članova Društva. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datum prestanka članstva u Društvu. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Za uredno vođenje popisa članova odgovoran je Tajnik Društva.

Članak 11.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u redovito članstvo podnosi se Skupštini Društva u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom redovitom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 12.

(1) Redovito članstvo u Društvu prestaje:

– istupom,

– brisanjem,

– isključenjem,

– smrću.

(2) Član koji najmanje tri godine neopravdano ne sudjeluje u radu Društva ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Upravnog odbora. Na takvu odluku upravnog odbora član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 13.

(1) Redoviti članovi Društva imaju jednaka prava i dužnosti. Prava, obveze i odgovornosti redovitih članova su:

– sudjelovati u radu Društva;

– birati i biti birani u tijela Društva;

– biti informirani o cjelokupnom radu Društva;

– plaćati članarinu; te

– ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Društva.

(2) Počasni članovi sudjeluju u radu Društva, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u tijela Društva.

Članak 14.

(1)            Za odlučivanje o sporovima između članova Društva, o sukobu interesa te o stegovnoj odgovornosti članova Društva nadležno je ad hoc arbitražno vijeće koje imenuje Upravni odbor Društva iz redova članova Društva.

(2)            Protiv odluke arbitražnog vijeća moguće je uložiti žalbu Upravnom odboru. U raspravljanju i odlučivanju povodom žalbe ne sudjeluje onaj član Upravnog odbora koji je stranka spora o kojem se odlučuje, odnosno o čijem se sukobu interesa ili stegovnoj odgovornosti odlučuje. Odluka Upravnog odbora je konačna.

(3)            Protiv odluke arbitražnog vijeća kojom se odlučuje o sporu, sukobu interesa ili stegovnoj odgovornosti većine članova Upravnog odbora moguće je uložiti žalbu Skupštini Društva. Odluka Skupštine je konačna.

(4)            Postupak rješavanja spora te postupak rješavanja sukoba interesa može pokrenuti svaki član Društva, pisanim podneskom upućenim Upravnom odboru. Postupak stegovne odgovornosti može pokrenuti svaki član Društva ili Predsjednik Društva.

(5)            Stegovne mjere prema članovima Društva su isključenje i opomena.

(6) Član može biti isključen iz Društva:

– ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja Društva predviđenih ovim Statutom;

– ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela;

– ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Društvu ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova Društva izraženih u Statutu ili drugom općem aktu Društva izazvao ozbiljniji poremećaj u radu Društva, naškodio ugledu Društva ili prouzročio Društvu znatniju materijalnu štetu.

(7) Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Društva, poremećaja u njegovu radu ili je Društvu prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Društvu.

a) Tijela Društva

Članak 15.

Društvom upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Društva. Članovi upravljaju Društvom neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

Članak 16.

(1) Tijela Društva su:

– Skupština;

– Upravni odbor;

– Predsjednik Društva;

– Dopredsjednik Društva;

– Nadzorni odbor.

(2) Skupština i Upravni odbor mogu posebnom odlukom ustrojiti tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.

b) Skupština

Članak 17.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom i čine je svi redoviti članovi Društva.

(2) Skupština:

– donosi, mijenja i dopunjuje Statut Društva;

– utvrđuje opće smjernice djelovanja i politiku rada Društva;

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

– prihvaća godišnje financijsko izvješće;

– donosi druge akte i odluke važne za rad Društva;

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti;

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;

– imenuje i opoziva likvidatora Društva;

– daje smjernice za rad Društva;

– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva;

– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Društva);

– donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika;

– bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora;

– raspravlja i odlučuje o izvješćima Upravnog i Nadzornog odbora;

– donosi odluke o prestanku postojanja Društva i raspodjeli preostale imovine Društva;

– obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom ili zakonom, a odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Članak 18.

Skupština se saziva prema potrebi, u pravilu jednom godišnje.

Članak 19.

(1) Skupštinu saziva Upravni odbor ili Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev deset redovitih članova Društva prema predloženom dnevnom redu predlagatelja. Ako Upravni odbor u roku od 30 dana ne sazove Skupštinu na odgovarajući zahtjev, inicijatori mogu sami sazvati Skupštinu.

(2) O održavanju Skupštine Upravni odbor pismeno obavještava pozivom sve članove Društva najmanje 10 dana prije održavanja. Poziv sadržava vrijeme i mjesto održavanja sjednice te njezin dnevni red.

(3) U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova Društva.

Članak 20.

(1) Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo ili predsjedavajući koje bira Skupština.

(2) Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, dva ovjerovitelja koje bira Skupština i predsjednik radnog predsjedništva, odnosno predsjedavajući. Zapisnik može biti u skraćenom obliku, tako da sadržava najmanje vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dokaze o urednom sazivanju Skupštine, odluke i zaključke Skupštine i način glasovanja, te druge činjenice koje su bitne za rad Skupštine. Zapisniku se prilaže popis nazočnih članova.

(3) Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina članova Društva. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina članova Društva, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje jedna šestina ili najmanje 20 redovitih članova.

(4) Svoj rad Skupština može urediti posebnim poslovnikom.

Članak 21.

(1) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom nije određeno drukčije.

(2) Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.

c) Upravni odbor

Članak 22.

(1) Upravni odbor je kolegijalno upravljačko tijelo Društva i ima sedam (7) članova, uključujući Predsjednika i Dopredsjednika Društva.

(2) Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat im je četiri (4) godine i može se ponavljati.

Članak 23.

(1) Upravni odbor radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

(2) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

(3) Upravni odbor može o pojedinim pitanjima odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova telefonom ili elektroničkom poštom ili drugim sredstvom daljinske komunikacije. O takvom glasovanju Predsjednik Društva sačinjava poseban zapisnik i podnosi ga na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 24.

Upravni odbor Društva:

– provodi odluke i zaključke Skupštine;

– upravlja sredstvima i imovinom Društva te donosi odluke o raspolaganju imovinom izvan redovitog poslovanja,

– usvaja završni račun Društva;

– osniva odbore, povjerenstva i druga tijela za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti;

– podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;

– obavještava članove o zbivanju u Društvu;

– donosi opće akte Društva ako ovim Statutom nije drukčije određeno;

– odlučuje o primanju u članstvo te donosi odluku o isključenju člana iz Društva;

– obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost Društva koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 25.

Upravni odbor osigurava zakonitost rada Društva i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovorno Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

d) Predsjednik i Dopredsjednik Društva

Članak 26.

(1) Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, a Dopredsjednik Društva je i dopredsjednik Upravnog odbora.

Predsjednika i Dopredsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

Mandati Predsjednika i Dopredsjednika mogu se ponoviti.

(2) Predsjednik Društva:

– predstavlja i zastupa Društvo;

– odgovara za zakonitost rada Društva;

– saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i plenarne sastanke Društva;

– između dvaju sjednica Upravnog odbora rukovodi radom Društva i donosi odluke potrebne za obavljanje redovitog poslovanja;

– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine;

– potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Društvo;

– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva;

– brine o izvršavanju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora;

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

– obavlja i druge poslove vezane uz funkciju Predsjednika prema zaključcima Upravnog odbora, ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima Društva.

(3) Dopredsjednik Društva samostalno zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili zbog drugih razloga izazvane spriječenosti da obavlja svoje dužnosti.

Članak 26a.

(1) Društvo može imati počasnog predsjednika.

(2) Počasni predsjednik ima pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa.

(3) Za počasnog predsjednika može se imenovati osobu koja je svojim djelovanjem posebno doprinijela razvoju Društva.

(4) Funkcija počasnog predsjednika je doživotna.

e) Nadzorni odbor

Članak 27.

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. Mandat članova Nadzornog odbora može se ponoviti.

(2) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora, niti osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Društvo.

Članak 28.

(1) Nadzorni odbor:

– nadzire provođenje odredbi Statuta i općih akata Društva, sporazuma, te zaključaka i odluka Skupštine i Upravnog odbora Društva;

– nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja Društva;

– predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, te

– najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvješće o svom radu.

(2) Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svog djelokruga Odbor može tražiti od Upravnog odbora da angažira odgovarajuće stručnjake.

(3) Nadzorni odbor odlučuje u punom sastavu, običnom većinom glasova.

Članak 29.

(1) Mandat člana tijela Društva i pojedinih dužnosnika prestaje:

– istekom,

– opozivom,

– na vlastiti zahtjev,

ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega izrečena sigurnosna mjera ili kazna koja mu onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.

(2) Član tijela Društva ili dužnosnik može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način.

(3) Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, a na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 5 članova Društva, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu, ili ako mandat prestaje po sili zakona.

Članak 30.

(1) Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva  koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, te novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora.

(2) Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu.

(3) Iznos članarine utvrđuje Upravni odbor Društva.

(4) Ako Društvo u svom radu ostvari višak prihoda ili dobit, ona se može koristiti isključivo za rad Društva.

(5) Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Društva, u skladu sa zakonom.

Članak 31.

(1) Sredstvima i imovinom Društva raspolaže Upravni odbor, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom prema odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima.

(2) Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik Društva ili druga osoba koju odredi Upravni odbor Društva.

(3) Društvo ima kunski i devizni račun, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Upravni odbor može za svaku godinu donijeti financijski plan.

Članak 32.

(1) Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslova Društva obavlja tajnik Društva. Tajnika Društva bira Upravni odbor Društva. Mandat Tajnika jednak je mandatu Upravnog odbora koji ga je izabrao.

(2) Tajnik je odgovoran za vođenje registra članova Društva.

(3) Pri izvršavanju svojih zadaća Tajnik je dužan držati se odluka, uputa i naloga Upravnog odbora, predsjednika Društva ili od njih ovlaštene osobe.

Članak 33.

(1) Pojedine stručne poslove ili grupe poslova Društvo može ugovorom povjeriti pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o sklapanju ugovora donosi Upravni odbor Društva.

(2) Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime Društva sklapa Predsjednik Društva.

Članak 34.

(1) Statut Društva donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

(2) Prijedlog Statuta utvrđuje Upravni odbor te ga  stavlja na uvid članovima najmanje 10 dana prije održavanja Skupštine putem mrežnih stranica Društva.

(3) Članovi Društva imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na prijedlog Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe. Upravni odbor može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe i prijedloge, a može temeljem njih sačiniti i novi prijedlog Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

Članak 35.

(1) Pravilnike i druge opće akte Društva donosi Upravni odbor, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana kada su ti akti izloženi na uvid u prostorijama Društva. Iznimno, Upravni odbor može odlučiti da opći akti stupaju na snagu danom donošenja ako je to potrebno da bi se spriječio zastoj u radu i poslovanju Društva ili spriječile druge naročito štetne posljedice.

(2) Upravni odbor je nadležan za tumačenje svih općih akata što ih on donosi.

Članak 36.

(1) Izmjene i dopune Statuta i općih akata Društva donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.

(2) Prijedlog za donošenje, izmjenu ili dopunu općih akata Društva može podnijeti svaki član Društva i tijela Društva.

Članak 37.

(1) Društvo prestaje u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine donesene dvotrećinskom većinom nazočnih članova, ali ne s manje od 40 glasova. Odluka o prestanku Društva objavit će se na odgovarajući način.

(2) U slučaju prestanka Društva njegova imovina se prenosi na organizaciju koja nastavlja ostvarivanje ciljeva, zadataka i djelatnosti Društva, a ako takve organizacije nema na Pravni fakultet u Zagrebu, ako zakonom ili na njemu utemeljenom odlukom nadležnog državnog tijela nije određeno drukčije.

(3) Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština.

(4) Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanjem udruge iz registra udruga.

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

HDAPStatut Hrvatskog društva za autorsko pravo