U radu se razmatra privatnopravne aspekte postavljanja linka na zaštićeni sadržaj. Pri tome se naglašava činjenica da se na odgovornost za postavljanje linka na zaštićeni sadržaj primjenjuju opća pravila privatnog prava i tek manjim dijelom posebni propisi koji uređuju elektroničku trgovinu i aktivnosti davatelja usluga informacijskog društva. Osoba koja postavi link na sadržaj koji je npr. zaštićen autorskim pravom ili predstavlja povredu prava osobnosti, odgovarat će za štetu ako se ispune opće pretpostavke odgovornosti za štetu. Zbog činjenice da povredom prava osobnosti i povredom autorskog prava ne nastaje isključivo pravo na popravljanje štete u radu su prikazana i druga prava, koja nastaju neovisno o odgovornosti za štetu. U radu su također prikazani i posebni propisi koji se primjenjuju u slučaju postavljanja linkova na zaštićeni sadržaj kao što su propisi s područja elektroničke trgovine i propisi o medijima.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 11-12(2011); str. 53-69.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPSaša Nikšić // Pravna problematika linka na zaštićeni sadržaj