U radu se obrađuje pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu u hrvatskom, njemačkom, francuskom i engleskom pravu. Uspoređuju se načela uređenja pripadanja autorskog prava na autorskim djelima stvorenim u radnom odnosu. To je potrebno za obradu teme budući da u tim državama nema posebnih propisa o autorskim djelima stvorenim u radnom odnosu na sveučilištu. Stoga se opća pravila primjenjuju i na te odnose.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 11-12(2011); str. 1 – 26.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPRomana Matanovac Vučković // Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu