U radu se analiziraju neke odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u kojima se uređuje kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, u odnosu prema Direktivi 2006/123/EZ Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu. Posebna se pažnja posvećuje analizi izuzetaka od primjene Direktive o uslugama, sustava prethodnog odobrenja i naknadne kontrole zakonitosti rada udruga za kolektivno ostvarivanje, monopolnog položaja udruga za kolektivno ostvarivanje te njihova statusnog oblika.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 11-12(2011); str. 77-52.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPRomana Matanovac Vučković // Neke refleksije o Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava