U radu se obraduju sustavi privatnog kopiranja u Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, SAD i Velikoj Britaniji. Njemačka i Francuska izabrane su kao zemlje u kojima taj sustav postoji dulje vrijeme, s tim da je Njemačka u svoje zakonodavstvo implementirala Direktivu 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. 5. 2001. o harmonizaciji nekih aspekata autorskog i srodnih prava u informatičkom društvu, a Francuska to u vrijeme pisanja ovog rada još uvijek nije učinila (ali je pred samim krajem zakonodavne procedure). Osobita se pozornost poklanja rješenjima sudske prakse i tumačenjima pravne znanosti ovih država, što mogu biti korisni uzori i u eventualnim budućim hrvatskim konkretnim predmetima. Velika Britanija, nasuprot Njemačkoj, Francuskoj, kao i većini drugih država članica EU privatno kopiranje još uvijek drži u ilegalnoj sferi. Budući da je velika izloženost i prijemčljivost javnosti u Hrvatskoj rješenjima na području autorskog prava koje dolaze iz SAD, u radu se obraduje i problematika privatnog kopiranja u američkom pravu.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 7(2006); str. 145-178.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPRomana Matanovac // Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno i drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država