8.30–9.00
Registracija sudionika


9.00–9.30
Pozdravni govori, glazbeni program


9.30–11.30
Izlaganja
Victor Nabhan: User–generated content

Igor Gliha, Marko Baretić: Ograničenja ugovorne slobode u ugovorima o raspolaganju autorskim pravom

Romana Matanovac Vučković: Novi poslovni modeli u kolektivnom ostvarivanju autorskih glazbenih prava


11.30–12.00
pauza za kavu


12.00–13.30
Panel:
Suvremeni trendovi u ostvarivanju i zaštiti prava na fotografijama
Mladen Vukmir, Kristina Delfin Kanceljak, Damil Kalogjera, Boris Berc


13.30–15.00
pauza za ručak


15.00–16.00
Panel:
Kaznenopravna zaštita autorskog i srodnih prava — dosezi i dileme
Pavle Fellner, Zoran Vujasin uz sudjelovanje predstavnika pravosuđa


16.00–16.30
Rasprava i zaključci

HDAPProgram XVI. savjetovanja o autorskom pravu i srodnim pravima