Pokretanje i vođenje postupaka, rezultati poduzetih radnji i stvorena sud¬ska praksa glavni su pokazatelji koliko i u kojoj mjeri je propisima predvi¬đena zaštita autorskih i srodnih prava zaista uspješna te kako funkcionira u praksi.
Predmet ovog rada je praksa udruga za kolektivno ostvarivanje prava i to prvenstveno Hrvatskog društva skladatelja i njegove stručne službe ZAMP pred redovnim sudovima Republike Hrvatske (ali i drugim tijelima državne vlasti kao npr. državnog odvjetništva ili policijske uprave prije započinjanja samih sudskih postupaka) u postupcima ostvarivanja prava. Radi toga su dani osnovni podaci o položaju samih udruga za kolektivno ostvarivanje prava unutar sustava autorskopravne zaštite, prikazani su dostupni podaci o pokrenutim postupcima i rezultatima te dan pregled najrelevantnije sud¬ske prakse koja istovremeno obuhvaća i odgovore na najveći broj pitanja koja su se pojavila u praktičnom rješavanju predmeta. Budući da se radi o dinamičnom području u kojem se stalno javljaju nove situacije, neka pi¬tanja u sudskim postupcima koja su trenutno aktualna, kao npr. ona koja se odnose na obveze kablovskih distributera ili naknade za reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje kad su obveznici plaćanja naknade uvoznici ili proizvođači praznih nosača zvuka, slike ili teksta i uređaja za zvučno ili vizualno snimanje nisu spomenuta jer za to nedostaje pravomoćna sudska praksa. Također, kako bi se izbjegla preopsežnost rada, nisu se posebno obrađivali sami zakonom predviđeni oblici zaštite kao takvi budući da su oni već bili predmeti radova objavljenih u Zborniku Hrvatskog društva za autorsko pravo (kao npr. Građanskopravna zaštita autorskog prava i srodnih prava – Blažević, Matanovac, Parać, Zbor¬nik 2004, vol. 5).

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 8(2007); str. 109-135.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPPavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)