U radu se obrađuje pitanje prekograničnog ostvarivanja autorskog prava u digitalnom okruženju, posebno u odnosu na aktivnosti unutar Europske unije: Preporuka o prekograničnom ostvarivanju online prava, postupak pred Odjelom za tržišno natjecanje Europske komisije te Izvješće Europskog parlamenta u odnosu na Preporuku. Također se obrađuju i UNESCO Konvencija o kulturnoj raznolikosti te druge inicijative vezane uz ovu tematiku. Posebno se analizira pitanje otvaranja tržišnog natjecanja među društvima za kolektivno ostvarivanje prava kao i uloga i sudbina Hrvatskog društva skladatelja u tim novim okolnostima.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 8(2007); str. 11-22.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPNenad Marčec // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji