The Captain to the engine-room: How much?
The engine-room to the Captain: Thirty.
The Captain to the engine-room: Thirty of what?
The engine-room to the Captain: How much of what?

(Central European joke on the way economists manage national economy)

 

Koliko čega? “Three-step test” i njegova primjena u rješenjima dvaju recentnih sporova u WTO

 Pravilo “three – step test” (“test u tri koraka”) je prvi puta uvedeno 1967. godine u stockholmskoj reviziji Bernske konvencije, u članku 9. stavku 2. Tim se pravilom u Bernskoj konvenciji uređuju okvir i granice izuzetaka i ograničenja isključivog prava reprodukcije koje pripada autorima književnih i umjetničkih djela zaštićenih konvencijom. Prilikom zakonskog definiranja izuzetaka i ograničenja isključivog prava reprodukcije države članice Bernske unije dužne su poštivati tri uvjeta: da se radi o posebnim slučajevima, da reproduciranje nije u suprotnosti s uobičajenim redovnim korištenjem djela te da reproduciranje neopravdano ne šteti zakonitim interesima autora.

Od revizije Bernske konvencije u Stockholmu do danas je pravilo “three step test” uvedeno i u druge međunarodne akte s područja intelektualnog vlasništva. Člankom 13. Sporazuma TRIPS iz 1994. godine je primjena “three – step test”-a proširena na sva ograničenja i sve izuzetke od autorskih (imovinskih) isključivih prava, dok se na srodna prava ne primjenjuje. Značajan je utjecaj ove odredbe Sporazuma TRIPS na odredbe Bernske konvencije, o čemu je pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo izrađena i posebna studija. U studiji je, između ostalog, zaključeno kako ova odredba Sporazuma TRIPS nije u suprotnosti s Bernskom konvencijom. Člankom 30. TRIPS-a je predviđena primjena “three – step test”-a (s određenim odstupanjem) i na ograničenja i izuzetke od isključivih prava priznatih patentom.

U WCT i WPPT-u je u osnovi na isti način kao i u TRIPS-u proširena primjena “three-step test”-a na izuzetke i ograničenja autorskih isključivih prava priznatih WCT-om, odnosno na izuzetke i ograničenja u pogledu zaštite prava izvođača i proizvođača fonograma priznatih WPPT-om.

Autor opisuje primjenu ”three-step test”-a na dva primjera rješavanja sporova unutar WTO-a. Prvi primjer, broj WT / DS 114, odnosi se na žalbu Europske unije protiv Kanade u svezi zakonom definiranih ograničenja prava priznatih patentom (primjena članka 30. Sporazuma TRIPS). Autor opisuje ulogu koju dio rješidbe tog slučaja ima u tumačenju i načinu primjene “three – step test’’-a i u autorskom pravu. Važnost spomenute rješidbe očituje se i u tome što je po prvi puta izrijekom istaknuta potreba da se prilikom tumačenja i primjene odredaba Sporazuma TRIPS trebaju uzeti u obzir tumačenja odredaba drugih međunarodnih akata s područja intelektualnog vlasništva koje su neposredno i/ili posredno inkorporirane u tekst TRIPS-a (osobito Bernske konvencije).

Drugi primjer, broj WT / DS 160, odnosi se na ograničenja autorskog prava i spor između Europske unije i SAD-a (primjena članka 13. Sporazuma TRIPS). Spor je također riješen u korist Europske unije i smatra se jednom od najvažnijih pobjeda autorskog prava unutar WTO. Sjedinjenim američkim državama – koje su u svom zakonodavstvu predvidjele značajna ograničenja i izuzetke od isključivih prava autora – postavljena je dužnost i obveza usklađivanja domaćeg zakonodavstva s odredbama Sporazuma TRIPS, osobito u pogledu primjene i tumačenja “three – step test”-a.

Sažetak sastavila:
Romana Matanovac, dipl. iur

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 2(2001); str. 41-86.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu

 

HDAPMihaly Ficsor // How much of what? The “Three-step test” and its application in two recent wto dispute settlement cases