Predmet rada jest pictura, tj. slučaj kada određena osoba naslika sliku na tuđem materijalu i njegovi pravni učinci. U prvom dijelu rada, analizira se slučaj picturae kao originarnog stjecanja prava vlasništva u opisima klasičnih rimskih pravnika i Justinijanovu pravu, s posebnim osvrtom na umjetničku vrijednost slike kao mjerodavni kriterij za stjecanje prava vlasništva u navedenoj pravnoj situaciji. U drugom dijelu rada, tematizira se slučaj picturae u odabranim suvremenim privatnopravnim sustavima. Polazeći od konstatacije da u suvremenom hrvatskom pravu, za razliku od većine današnjih gradanskopravnih poredaka, pravni standard “umjetničke ili druge kulturne vrijednosti” nije presudan kriterij za stjecanje prava vlasništva u slučaju picturae, autori se, na temelju povijesnopravne i komparativno- pravne analize, zalažu za primjerenu valorizaciju navedenog standarda u tom segmentu našeg stvarnopravnog sustava.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 6(2005); str. 143-159.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPMarko Petrak, Romana Matanovac // Pictura u rimskom pravu i u suvremenim privatnopravnim sustavima – “umjetnička ili druga kulturna vrijednost” kao kriterij stjecanja prava vlasništva