Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, dalje u tekstu: ZASP’ utemeljio je zakonskopravnu zaštitu autorskih i srodnih prava. Fizičke osobe postaju autori i nositelji srodnih prava ex lege (sukladno odredbama ZASP) u trenutku stvaranja (materijaliziranja ideje ili umjetničkog izvođenja) takvih djela i od tada imaju pravo na sudsku zaštitu tih djela od svakog neovlaštenog zadiranja trećih, sukladno odredbama ZASP.
U parničnim postupcima sudovi provode dokazne postupke u kojima utvrđuju postojanje odlučnih činjenica o kojima zavisi primjena odgovarajućeg materijalnog prava iz kojega proizlazi sudska odluka o pitanju je li ili nije osnovan konkretan tužbeni zahtjev, odnosno jesu li osnovani prigovori i protuprijedlozi ili protuzahtjevi protivne stranke u postupku.
Pored općih pravila o dokazivanju u parničnim postupcima, dokazivanje postojanja odlučnih činjenica u sporovima radi zaštite prava iz ZASP ima svoje specifične probleme o kojima je riječ u ovome napisu, a osobito se to odnosi na poštivanje ili obaranje zakonskih presumpcija propisanih ZASP.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 7(2006); str. 187-207.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPJosip Kos // Problemi u vezi s teretom dokazivanja u sporovima za zaštitu autorskog i srodnih prava