U ovom se radu analizira normativna razina prekršajnopravne i kaznenopravne zaštite autorskog prava i srodnih prava i sudska praksa, te se ukazuje na neke probleme koji se javljaju u načelno dobro postavljenom sustavu zaštite autorskog prava i srodnih prava. Ukazuje se na kontinuitet uređenja prekršajnopravne zaštite autorskog i srodnih prava kod povrede po starom Zakonu o autorskom pravu i po novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Također, razmatraju se i novosti iz Zakona o prekršajima i u Kaznenom zakonu kojima su otvorene neke nove mogućnosti za još djelotvorniju zaštitu autorskog i srodnih prava. Posebno, autor se bavi zaštitom autora računalnih programa, autora glazbenih djela i umjetnika izvođača, čija se prava u praksi najčešće štite prekršajnim i kaznenim pravom.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 5(2004); str. 67-96.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPIvo Josipović // Zaštita autorskog i srodnih prava u prekršajnom i kaznenom pravu