Postoje znatne razlike u odredbama sadašnjeg Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i prethodnog Zakona o autorskom pravu u pogledu prijenosa i trajanja autorskog prava koje su posljedica napuštanja dualističke koncepcije autorskog prava i prihvaćanja monističke koncepcije. Istražuje se utjecaj teorija o pravnoj naravi autorskog prava i to one o autorskom pravu kao pravu vlasništva i one o navedenom pravu kao osobnom pravu na nastanak spomenutih koncepcija te time i na zakonodavstva, hrvatsko zakonodavstvo napose. U prethodnom Zakonu odredbe o imovinskim pravima bile su obogaćene odredbama o posebnim osobnim (moralnim) pravima, a u sadašnjem Zakonu odredbe o jedinstvenom autorskom pravu dopunjene su odredbama o posebnom pravu iskorištavanja autorskog djela i dr.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 5(2004); str. 1-11.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPIvan Henneberg // Utjecaj teorija o pravnoj naravi autorskog prava na zakonodavstva o autorskom pravu s posebnim osvrtom na hrvatsko zakonodavstvo