Raspolaganje autorskim pravom je u hrvatskom pravnom poretku prilično ograničeno, što je u skladu s njegovom naravi kao jedinstvenog prava koje sadrži uz imovinskopravne ovlasti i osobnopravne ovlasti. Autor svojim autorskim pravom može raspolagali lako da za drugoga može osnovati pravo sa sadržajem koji omogućava korištenje autorskog djela, s time da ne gubi svoje autorsko pravo, ali ga opterećuje pravom druge osobe za koju je iz svojeg prava izveo daljnje pravo korištenja svojeg autorskog djela. Odgovarajuće ograničenje raspolaganja postoji i glede prava umjetnika izvođača, dok raspolaganje ostalim srodnim pravima nije ograničeno.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 5(2004); str. 97-112.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPIgor Gliha // Raspolaganje autorskim pravom (i srodnim pravima)