U radu se obrađuje pravo proizvođača fonograma kao jedno od srodnih prava priznatih u hrvatskom zakonodavstvu te razvoj hrvatske udruge za kolektivno ostvarivanje prava spomenutih nositelja prava, uključujući poslovne metode koje se primjenjuju pri zaštiti njihovih prava. Naročito je stavljen naglasak na zakonodavna rješenja kojima se uređuju prava proizvođača fonograma u postojećoj hrvatskoj legislativi te je napravljena komparacija navedenih rješenja sa zakonodavnim rješenjima iz međunarodnih ugovora koji uređuju navedeno područje – Rimske konvencije i WPPT te zakonskim rješenjima direktiva EU – Direktive o harmonizaciji autorskih i srodnih prava u informatičkom društvu (Directive 2001/29/EC), Direktive o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe (Directive 92/100/EEC) te Direktive o satelitskom emitiranju i kabelskoj retransmisiji (Directive 93/83/EEC). Posebno je obrađena tema koja će se s vremenom aktualizirati sve više, a to je ostvarivanje prava u Internet okruženju koja se u trenutnoj svjetskoj praksi sve više ostvaruju putem recipročnih multiteritorijalnih, multirepertoarnih sporazuma. Pored toga objašnjava se pojam publishinga u suvremenom okruženju.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 8(2007); str. 33-45.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPHrvoje Markulj, Ivana Gustin // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)