Autor se u ovom tekstu, bavio videogramom kao novim objektom zaštite autorskog prava u hrvatskom pravu. Prikazujući pravna obilježja videograma u našem pravu, autor je ukazao na neke nedostatke postojećih pravnih propisa i prakse, ukazujući na odgovarajuća rješenja. Založio se (de lege lata) za to da ni sudovi ni državna odvjetništva ne preuzimaju ulogu koja im ne pripada, dakle ulogu vještaka koji bi se izjasnio o tome je li nešto autorsko djelo ili nije i je li nešto ili nije srodno pravo i ako je, o kojem se srodnom pravu radi, smatrajući da je samo to i takvo postupanje doprinos pravnoj sigurnosti i vladavini prava.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 5(2004); str. 127-146.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPHrvoje Kačer // Videogram kao predmet zaštite u hrvatskom pravu