U ovom radu nastoji se usmjeriti podnositelje zahtjeva za zaštitu autorskog i srodnih prava, te suce na primjenu objektivne koncepcije u određivanju pravične naknade neimovinske štete.
Donošenjem Novog Zakona o obveznim odnosima iz 2005., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine, određeno je da se može ostvarivati neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti.
Pored nenovčanog popravljanja štete za povrede autorskih i srodnih prava, može se radi popravljanja neimovinske štete tražiti i pravična novčana naknada.
Kako još nema sudske prakse o kriterijima (mjerilima), odnosno kvalifi katornim okolnostima za podnošenje zahtjeva, kao i odluke sudova, za pravičnu novčanu naknadu, u radu se upućuje na određena polazišta određivanja pravične novčane naknade.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 10(2009); str. 103-110.

Preuzmite puni tekst priloga u PDF formatu
HDAPBorislav Blažević // Kako do pravične naknade neimovinske štete u slučaju povrede autorskog prava i srodnih prava