Svrha je ovog članka utvrditi eventualna načela obavljanja djelatnosti praćenja i analize medija na hrvatskom tržištu u svjetlu postojećih propisa, kao i trenutne europske prakse. Također, svrha je ovog članka identificirati postojeću situaciju na tržištu u vezi s pravnim aspektom obavljanja navedene djelatnosti, uključujući i eventualne pravne prepreke kvalitetnog obavljanja ove djelatnosti u cilju ispunjenja utvrđenih načela. Ovim člankom se kroz predmetnu analizu predlažu eventualni modaliteti djelovanja na tržištu, a sve radi ostvarenja utvrđenih načela, kao i postizanja ravnoteže i legitimnog ostvarenja prava i interesa kako nakladnika i drugih nositelja autorskih prava s jedne strane, tako i osoba koje obavljaju djelatnost praćenja i analize medija s druge strane.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 8(2007); str. 77-94.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPAlbina Dlačić // Pravna analiza i perspektive korištenja programskih sadržaja medija radi praćenja i analize medija